ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ການເຮັດກໍາໄລເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ ຊື້-ຂາຍ

ການເຮັດກໍາໄລເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ ຊື້-ຂາຍ

ໂປຣແກຣມເທຣດ MT4 ເທຣດໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ

► ເມື່ອເຮົາປິດການ ຊື້-ຂາຍ (Close Order) ໃນເວລາທີ່ບັນຊີເຮົາກຳລັງຕິດບວກ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ເງິນ.
► ເມື່ອເຮົາປິດການ ຊື້-ຂາຍ (Close Order) ໃນເວລາທີ່ບັນຊີເຮົາກຳລັງຕິດລົບ ເຮົາກໍ່ຈະເສຍເງິນ.🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ