ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Bid , Ask ແລະ Spread ແມ່ນຫຍັງ?

Bid Price , Ask Price ແລະ Spread ແມ່ນຫຍັງ?

- Bid Price (Bid) ເປັນລາຄາຕະຫຼາດ ທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ຄ່າເງີນ
- Ask Price (Ask) ເປັນລາຄາ ທີ່ໃຊ້ໃນການຂາຍຄ່າເງີນ
- Spread ເປັນໄລຍະຫ່າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ Ask ກັບ Bid ໄລຍະຫ່າງ Spread ວິທີການຄິດຄື Ask - Bid

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ