ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ຄີລັດໃນໂປຣແກຣມ MT4 (ຄອມພິວເຕີ)


ລູກສົນຊ້າຍ = ເລື່ອນກຣາບໄປທາງຊ້າຍ
ລູກສົນຂວາ = ເລື່ອນກຣາບໄປທາງຂວາ
Page Up = ເລື່ອນກຣາບໄປທາງຊ້າຍແບບວ່ອງໄວ
Page Down = ເລື່ອນກຣາບໄປທາງຂວາແບບວ່ອງໄວ
Home = ເລື່ອນກຣາບກັບໄປໃນອະດີດທີ່ໂປຣແກຣມສາມາດສະແດງໃຫ້ເບິ່ງໄດ້
End = ເລື່ອນກຣາບກັບມາທີ່ປະຈຸບັນ
ປຸ່ມລົບ (-) = ຊູມກຣາບອອກ
ປຸ່ມບວກ (+) = ຊູມກຣາບເຂົ້າ
Delete = ລົບເຄື່ອງມືທີ່ຂີດໄວ້ອອກຈາກໜ້າຈໍ
ປຸ່ມ Backspace = ລົບເຄື່ອງມືທີ່ລາກໄວ້ລ່າສຸດອອກໄປ
ປຸ່ມ Enter = ເປີດໜ້າຕ່າງຄົ້ນຫາກຣາບ
ປຸ່ມ ESC = ປິດໜ້າຕ່າງຄົ້ນຫາກຣາບ

► ປຸ່ມຟັງຊັ່ນຕ່າງ ໆ (Function Keys)

F1 = ເປີດຄູ່ມືການໃຊ້ງານ MT4 ເບື້ອງຕົ້ນ (ພາສາອັງກິດ) 
F2 = ເປີດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງກຣາບຍ້ອນຫລັງ
F4 = ເປີດ “Meta editor” (ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂອງໂປຣແກຣມໃນ drive c)
F8 = ເປີດໜ້າຕ່າງ “Properties” ຂຶ້ນມາ
F9 = ເປີດໜ້າຕ່າງ New Order (ໜ້າຕ່າງທີ່ຈະໃຊ້ໃນການກໍ່ການຊື້ຂາຍຫລືເທຣດ) ຂຶ້ນມາ
F10 = ເປີດໜ້າຕ່າງ Popup Price (ຈະເປັນຕົວເລກນ້ອຍໆ ແລ່ນໄປແລ່ນມາ) ຂຶ້ນມາ
F11 = ເຮັດໃຫ້ກຣາບກາຍເປັນ Full Screen (ຂະຫຍາຍເຕັມຈໍ) 
F12 = ເລື່ອນໜ້າຈໍກັບໄປທາງຊ້າຍເທື່ອລະທ່ອນທຽນ

► ປຸ່ມ Shift + ປຸ່ມຟັງຊັ່ນ

Shift + F12 = ປຸ່ມເລື່ອນລາຄາຍ້ອນກັບເທື່ອລະໜຶ່ງທ່ອນທຽນ
Shift + F5 = ປ່ຽນກຣາບທີ່ລຽງຢູ່ສ່ວນຂອງ profile ຂອງເຮົາ

► ປຸ່ມ Alt + ປຸ່ມລັດ

Alt + 1 = ປ່ຽນຮູບແບບຂອງກຣາບເປັນຮູບແບບຂອງ Bar Chart
Alt + 2 = ປ່ຽນຮູບແບບຂອງກຣາບເປັນຮູບແບບ Candlestick Chart
Alt + 3 = ປ່ຽນຮູບແບບຂອງກຣາບເປັນຮູບແບບ Line Chart (ກາຟະເສັ້ນ) 
Alt + W = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງຊ່ວຍໃນການຈັດການກຣາບປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ອອກມາ
Alt + F4 = ປຸ່ມອອກຈາກໂປຣແກຣມ
Alt + Backspace = ເອີ້ນເອົາເຄື່ອງມືທີ່ລົບໄປລ່າສຸດກັບຄືນ

► ປຸ່ມ Ctrl + ປຸ່ມລັດ

Ctrl + A = ປັບຂະໜາດຂອງໜ້າຈໍອິນດິເຄເຕີໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນຮູບຮ່າງປົກກະຕິ (ໃນກໍລະນີທີ່ມີອິນດິເຄເຕີໃນໜ້າຈໍ) 
Ctrl + B = ເອີ້ນໃຊ້ໜ້າຕ່າງ “ຈັດການເຄື່ອງມື (Object List)”ຂຶ້ນມາ
Ctrl + C = ກັອບປີ້ຕົວອັກສອນ ຫລື ຄຳໃນ MT4
Ctrl + D = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Data Window ອອກມາ
Ctrl + E = ເອີ້ນໃຊ້ Expert Advisor (EA)
Ctrl + F = ເອີ້ນໃຊ້ເຄື່ອງມື “Cross Hair”
Ctrl + G = ເອີ້ນໃຊ້ຫລືບໍ່ໃຊ້ Grid (ຕາລາງ) 
Ctrl + H = ເອີ້ນເບິ່ງ OHLC ( Open, High, Low, Close) ຂອງມື້
Ctrl + I = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ “ຈັດການອິນດິເຄເຕີ (Indicator List)” ຂຶ້ນມາ
Ctrl + L = ເອີ້ນ Volume ຂອງລາຄາໃຫ້ຂຶ້ນມາສະແດງຜົນເທິງໜ້າຈໍ
Ctrl + M = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Market Watch ອອກມາ
Ctrl + N = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Navigator ອອກມາ
Ctrl + O = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Option ຫລື Setup ອອກມາ
Ctrl + P = ປຣີ່ນກຣາບອອກມາ (ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການປີ່ນກຣາບອອກມາເບິ່ງທາງນອກ) 
Ctrl + R = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Tester ອອກມາ
Ctrl + S = ບັນທຶກກຣາບທີ່ໃຊ້ເທຣດເອົາໄວ້ຊຶ່ງຈະອອກມາໃນຮູບແບບຂອງໄຟລ໌ນາມສະກຸນ “CSV”, “PRN”, “HTM”;
Ctrl + T = ເອີ້ນໜ້າຕ່າງ Terminal ອອກມາ
Ctrl + W ຫລື Ctrl + F4 = ປິດໜ້າຕ່າງກຣາບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
Ctrl + Y = ສະແດງ ຫລື ເຊື່ອງເສັ້ນແບ່ງມື້ (Period Separator)
Ctrl + Z = ເອີ້ນເອົາເຄື່ອງມືທີ່ລົບໄປລ່າສຸດກັບຄືນ

► Ctrl + ປຸ່ມຟັງຊັ່ນ

Ctrl + F5 = ປ່ຽນກຣາບທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າໄວ້ໃນ profile ຂອງເຮົາ
Ctrl + F6 = ປ່ຽນໜ້າຕ່າງຂອງກຣາບທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ ໃນປະຈຸບັນເປັນອັນຖັດໄປ
►ຖ້າທ່ານຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນອື່ນໆສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ "ກົດປຸ່ມ Share" ເພື່ອແບ່ງປັນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ