ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ເຕັກນິກການເບິ່ງຂ່າວເສດຖະກິດໂລກສໍາລັບການວິເຄາະແນວໂນ້ມກາຟ FOREX


[ເຕັກນິກການເບິ່ງຂ່າວເສດຖະກິດໂລກສໍາລັບການວິເຄາະແນວໂນ້ມກາຟ FOREX ] ໂດຍຫ້ອງຄວາມຮູ້ບົວຫຼວງ

"ປັດໄຈສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ"
ປັດໄຈສຳຄັນ 5 ປະການ ກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອຊ່ວງປາຍປີທີ່ຜ່ານມາບ່ອຍຄັ້ງທີ່ມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ສົງຄາມຄ່າເງິນ” ຫຼື “Currency war” ອັນເປັນສົງຄາມທີ່ໄຮ້ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແຕ່ສາມາດທຳລາຍລ້າງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຈາກການທີ່ປະເທດຕ່າງໆພະຍາຍາມຄວບຄຸມຄ່າເງິນສະກຸນຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນຂອງຕົນອ່ອນຄ່າ ດັ່ງນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນປີທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ປະເດັນທາງດ້ານຄ່າເງິນເປັນປະເດັນຫຼັກທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງຈັບຕາເບິ່ງ ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນມີຫຼາຍປັດໄຈນຳກັນ ໂດຍມີ 5 ປັດໄຈຫຼັກທີ່ຕ້ອງການຍິບຍັກມານຳສະເໜີຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນໄດ້ແກ່


   ປັດໄຈທຳອິດອັດຕາດອກເບ້ຍ ໂດຍຈະມີສອງສ່ວນນຳກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່ ລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນທຶນ ຈາກປັດໄຈນີ້ຈະເຫັນວ່າທຸກໆສະກຸນເງິນໃນໂລກມີອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວກຳນົດໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດນັ້ນໆ ຖ້າຫາກໃຫ້ປັດໄຈອື່ນໆຄົງທີ່ ໂດຍປົກກະຕິນັກລົງທຶນຈະກູ້ຢືມເງິນຈາກປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າເພື່ອໄປລົງທຶນໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກ່ວາ The Carry trade ຫຼື ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນໃນຊື່ທຸລະກຳວ່າ ເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ຄືກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄດ້ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຈາກການທີ່ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກ່ວາມັກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຂງຄ່າ   ປັດໄຈຕໍ່ມາການເຕີບໃຫ່ຍທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈາກປັດໄຈນີ້ຈະສະທ້ອນໄດ້ວ່າ ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດແຂງແຮງກ່ວາ ຫຼື ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ດີກ່ວາມີແນວໂນ້ມທີ່ທະນາຄານກາງຈະປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອຊ່ວຍຍັບຍັ້ງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຈາກປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນທີ່ກ່າວມາວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເປັນໂຕດຶງດູດກະແສເງິນທຶນຈາກຕ່າງຊາດເຂົ້າມາ ແລະ ອຸປະສົງຂອງເງິນທີ່ຂ່ອນຂ້າງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງເງິນຫຼາຍຂຶ້ນນຳນັ້ນເອງ   ປັດໄຈທີ່ສາມ ພູມສາດການເມືອງ ຄວາມສ່ຽງທາງສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງເປັນອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງກັງວົນ ເນື່ອງຈາກຢ້ານວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເງິນທຶນ ຈຶ່ງມັກຈະໂຍກເງິນລົງທຶນອອກໄປກ່ອນຈົນກ່ວາຈະເຫັນຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາທາງການເມືອງຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຈະຮັ້ງການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ມາຍັງຄ່າເງິນຕາມປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອີກນຳ   ປັດໄຈທີ່ສີ່ ການຄ້າ ແລະ ກະແສເງິນທຶນ ໃນສ່ວນນີ້ຄວນແຍກພິຈາລະນາວ່າລະຫວ່າງລາຍໄດ້ຈາກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກັບກະແສເງິນທຶນຈາກຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ມີຜົນຕໍ່ປະລິມານກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂົ້າອອກຂອງປະເທດຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ແລະ ອີຫຍັງມີຜົນຫຼາຍກ່ວາ ເພ່າະທິດທາງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຈະເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມຜົນກະທົບນັ້ນຫຼາຍກ່ວາ   ປັດໄຈສຸດທ້າຍ ການຄວບລວມກິດຈະການຂອງທຸລກິດຂະໜາດໃຫ່ຍ ເປັນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນການຕັດສິນໃຈທິດທາງຄ່າເງິນໃນໄລຍະຍາວແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສຳຫຼັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າເງິນໃນໄລຍະສັ້ນເນື່ອງຈາກເມື່ອມີບໍລິສັດໃນປະເທດໜຶ່ງຈະຊື້ສິນຊັບຂອງອີກປະເທດໜຶ່ງ ກໍຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງແລກເງິນເປັນສະກຸນເງິນນັ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນການຊຳລະສິນຊັບດັ່ງກ່າວຈາກເຫດການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຄາດການຄວາມຜັນຜວນໃນໄລຍະສັ້ນໄດ້ວ່າຄ່າເງິນສະກຸນທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຈະປັບໂຕແຂງຄ່າ   ຈາກປັດໄຈທັງ 5 ປະການທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ຜູ້ຂຽນຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຄົງໄດ້ເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມເປັນໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດເງິນຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ສະນຸກກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າເງິນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ


🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ