ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Pip ແມ່ນຫຍັງ?

Pip ແມ່ນຫຍັງ?

Pip ຄືໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງລາຄາ ໃນແຕ່ລະຄ່າເງີນ ຈະມີທົດສະນິຍົມ ຢູ່ທາງຫຼັງຕົວແລກ 
►ສົມມຸດ ຄູ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ EUR/USD ຍ້າຍ ຈາກ ລາຄາ 1.2712 ໄປທີ່ 1.2713 ລາຄາທີ່ເຜີ້ມນັ້ນເອີ້ນວ່າ 1 Pip ເຊິ່ງ 1 Pip ຄືຕົວເລກທົດສະນິຍົມຕົວສຸດທ້າຍຂອງຄ່າເງິນ ຖ້າຫາກວ່າຈາກ ລາຄາ 1.2712 ໄປທີ່ 1.2711 ລາຄາທີ່ລົດລົງ 1 Pip ເໝືອນກັນ

🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ