ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

ຄ່າເງີນທີ່ເທຣດຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂຟເຣັກ?

ຄ່າເງີນທີ່ເທຣດຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂຟເຣັກ?

ສັນຍາລັກຂອງຄ່າເງີນໃນຕະຫຼາດໂຟເຣັກຈະຕ້ອງເປັນສາມຕົວອັກສອນສະເໜີ ເຊິ່ງພະຍັນຊະນະສອງຕົວທຳອິດ ໜາຍເຖີງ ຊື່ຂອງປະເທດ ແລະ ຕົວສຸດທັາຍນັ້ນບົ່ງບອກ ເຖີງຊື່ຂອງຄ່າເງີນຂອງປະເທດນັ້ນໆ

ໂດຍທົ່ວໄປຄ່າເງີນໜຶ່ງຕໍ່ອີກຄ່າເງີນຄ່າເງີນໜຶ່ງ ຈະສະທ້ອນເຖີງເສດຖະກິດປະເທດໃດໜຶ່ງ ທີ່ປຽບທຽບກັບອີກປະເທດໜຶ່ງຢູ່ເຊິ່ງຈະແຕກຕ່າງກັບຕະຫຼາດຫຸ້ນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດຫຸ້ນນີຢອກ. ຕະຫຼາດໂຟເຣັກບໍ່ມີທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ວ່າບໍ່ມີສູນກາງການແລກປ່ຽນ ຕະຫຼາດໂຟເຣັກນັ້ນເຮັດການຊື້-ຂາຍຜ່ານລະບົບ OTC (Over the Counter) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Interbank market ເນື່ອງຈາກວ່າຕະຫຼາດທັງໜົດນັ້ນເຮັດການຊື້-ຂາຍໃນລະບົບ electronic ນັ້ນເອງ


🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ