ບົດຄວາມສອນ FOREX, ບິດຄອຍ ແລະເງິນດິຈິຕອນ    

Base & Quote Currency ແມ່ນຫຍັງ?

Base and Quote Currency ແມ່ນຫຍັງ?- Base Currency ຄືຄ່າເງີນຕົວແລກ

ຕົວຢ່າງ:EUR/USD ເປີດເຣດເທົ່າກັບ 1.0956 ດັ່ງນັ້ນ ໜາຍຄວາມວ່າ 1ຢູໂລ ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບ 1.0956 ໂດລາ 

( EUR/USD ເປີດ rate 1.0956 ► ມູນຄ່າ 1 € = 1.0956 $ ) 

- Quote Currency ຄືຄ່າເງີນອ້າງອີງທີ່ປ່ຽນແປງໃນທຸກເວລາຕະຫຼາດວ່າ ມັນມີມູນຄ່າເທົ່າໃດເມື່ອທຽບກັບ Base currency
ຕົວຢ່າງ: EUR/USD ເປີດເຣດເທົ່າກັບ 1.0956 ໃນປັດຈຸບັນລາຄາມັນໄດ້ 1.0957 ສະແດງວ່າມູນຄ່າ Quote Currency ຫລາຍຂຶ້ນກ່ວາ Base Currency ມູນຄ່າ Quote Currency ປ່ຽນແປງເປັນ Base Currency 
( EUR/USD ເປີດ rate Base 1.0956 ປິດ Quote 1.0957 ► ໄດ້ກໍາໄລມູນຄ່າ 1 € = 1.0957 $ ເພີ່ມ 1 ຈຸດ) 


🔥 ບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ